Kết quả thăm dò !
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM CÔNG TY ?

  Đa dạng sản phẩm (385 Bình chọn)
 
24 %
  Rất tốt và rẻ (1005 Bình chọn)
 
62 %
  Rẻ nhưng không tốt (52 Bình chọn)
 
3 %
  Hậu mãi sản phẩm tốt (60 Bình chọn)
 
4 %
  Những ý kiến khác ( Bình chọn)
 
0 %

Tổng số: 1612 Bình chọn
 

Cảm ơn quý khách đẵ binh chọn .